KUINKA TUKEA LAITTOMUUTTA

Sisäministeriö julkisti toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun hallintaan. Raportin mukaan Suomeen on saapunut vuosina 2015 ja 2016 yhteensä noin 38 000 (37 952) turvapaikanhakijaa pääasiassa Irakista, Afganistanista, Somaliasta ja Syyriasta. 

Joulukuun puoliväliin mennessä näistä henkilöistä kielteisen päätöksen saaneita oli noin 14 000 (14 551) ja vastaanottojärjestelmästä kadonneita noin 4 000 (3 824) eli yhteensä noin 18 000 (18 375).

Laittomasti maassa oleskelevilla tarkoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä. Lain mukaan tällaisella henkilöllä ei ole oikeutta oleskella Suomessa, eikä heillä ole oikeutta saada yhteiskunnan palveluja, jotka kuuluvat esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tai muiden muassa oikeusministeriön hallinnonalojen toimintaan.

Suunnitelman mukaan laitonta maassa oloa aiotaan alkaa seurata systemaattisemmin ja tilannekuva välitetään kaikkien toimijoiden käyttöön. Tämän laittoman maassa olon seurannan perusteella viranomaistoimenpiteitä kohdennetaan kiireellisten palveluiden järjestämiseen näille laittomille maassa olijoille. Tarvittaessa esitetään myös muutoksia lainsäädäntöön.

Tilannetta seurataan ja aiotaan kehittää toimintamalli, jolla varmistetaan kielteisen päätöksen saaneeseen hakijaan kohdistuvat toimenpiteet, joilla ehkäistään mm. katoamisia. On myös turvattava riittävä säilöönottokapasiteetti vastaamaan maasta poistamispäätösten lisääntyvää määrää, sillä maassamme on tällä hetkellä laittomasti noin 14-18 000 henkilöä. Sisäministeriö onkin esittänyt vuoden 2017 talousarvioesityksessä säilöönottokapasiteetin lisäämistä 38-40 henkilöllä, jolloin valtakunnallinen säilökapasiteetti nousee 70 paikasta 108-110 paikkaan.

Laittomasti maassa olevien hakeutumista kiireelliseen sairaalahoitoon on myös seurattava. Kansaneläkelaitos korvaa kiireellisestä hoidosta aiheutuneet kustannukset, jos niitä ei saada perittyä asiakkaalta, tässä tapauksessa siis laittomasti maassa olevalta henkilöltä. Kunnilla on toki mahdollisuus omalla päätöksellään laajentaa laittomasti maassa olevien henkilöiden oikeutta kaikkiin terveyspalveluihin.

Laittomasti maassa oleskelevalla on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ja hänet on ohjattava kuntaan hakemaan asumispalveluja. Kuntaa ohjeistetaan niin, että asumispalveluun kuuluu myös ruoka ja muu akuutti apu, kuten lääkkeet. Valtio, eli me veronmaksajat, korvaa kunnille aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti.

Perusopetuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, eikä laki edellytä, että lapsen asuminen kunnassa olisi pysyvää. Opetustoimen lainsäädäntö ei myöskään sisällä velvoitetta ilmoittaa maassa olemisen laittomuudesta muille viranomaisille.

Maassa laittomasti oleskelevien työllistymisen tarpeen seurantaa tehostetaan. Tiedotetaan työnantajia ulkomaalaisten työnteko-oikeudesta ja selvitetään veronumerorekisteriin pääsemisen edellytykset. Veronumerorekisteriin pääsemiseen vaaditaan ainoastaan suomalainen henkilötunnus. Oikeutta työntekoon ei vaadita.

Lähtö- ja kauttakulkumaihin suunnatulla kohdennetulla viestinnällä sosiaalisessa mediassa tullaan potentiaalisille uusille turvapaikanhakijoille tarjoamaan oikeaa tietoa Suomesta sekä maamme turvapaikkakäytännöistä.

Näillä toimenpiteillä tullaan Suomessa siis jatkossa tukemaan laittomasti maassa oleskelevia.